نامگذاری نراق:

در مورد نام نراق چند وجه تسمیه وجود دارد.

۱ - گروهی بر این باورند که نام نراق ابتدا نراک به معنای شهر جاویدان بوده و بعدها ک با ورود زبان عربی به ق تبدیل شده‌است.

۲ - برخی دیگر اعتقاد دارند چون نراق اولیه را جمعی از اشعریون در قرن اول هجری بعد از ورود به قم واستقرار در این منطقه تأسیس کردنداز قلب شده کلمه قرآن برای آن نام انتخاب کردند و کلمه نراق قلب شده کلمه قران می‌باشد.

۳ - برخی می‌گویند نراق ابتدا نر عراق به معنای بلندی عراق عجم بوده که بعدها به نر آق یا نراق تقلیل یافته‌است.

۴- عده‌ای هم اعتقاد دارند نام ابتدا نر آق بوده به معنای بلندی که از دور ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

وجه تسمیه نام شهر تاریخی نراق